mats01På Billingehus samarbetar vi med Mats Bergström som ger kurser inom ledarskap, grupp-, organisations- och verksamhetsutveckling. Tillsammans arrangerar vi kurser där allt ifrån måltider, boende och kursinnehåll ger dig perfekt förutsättningar för en lyckad genomförd kurs.

Du hittar mer information om Mats kursverksamhet på hans egen hemsida, som du hittar här.

 

logga

 

 

 

Kursen Utveckling av Grupp och Ledare, UGL

Bakgrund:

UGL utvecklades och ”sjösattes” inom Försvarsmakten i början av 80-talet. Försvarsmakten fann sig föranlåten att anpassa sitt ledarskap/chefskap från ett maktorienterat till ett samverkansorienterat synsätt, främst i relation till de värnpliktiga och betrakta dem som en viktig resurs. Avsikten var att höja produktivitet och effektivitet inom värnpliktsförsvaret. UGL kom in i chefsutbildningen som en fördjupning och förklaring till synsättet ”gruppinriktad utbildning”, som anammades under mitten av 70-talet. Med en förändrad attityd och, framförallt, förändrat beteende till de värnpliktiga påbörjades en förändringsprocess som, så småningom, medförde en avsevärt högre grad av motivation för att ”göra lumpen” och att motsvara ställda förväntningar på den enskilde och förband. Resultatet blev väl fungerande soldater och förband från små grupper till större enheter (plutoner, kompanier, bataljoner och högre förband). De värnpliktiga tillgodogjorde sig utbildningen med intresse, motivation och energi. Jag kan inte utesluta att det till stor del berodde på hur individen blev bemött av befäl och arbetskamrater under värnpliktsutbildningen. Det blev så att säga ”kul att göra lumpen”!

UGL har också blivit Sveriges mest populära kurs i personlig utveckling. UGL-utbildningen är flitigt använd inom näringsliv och offentlig förvaltning. 10 000-tals personer har under åren genomgått och genomgår kursen UGL.

De yttersta avsikterna med UGL är således att utbildningen skall medföra förhållningssätt och beteenden hos chefer/ledare som ligger i harmoni med organisationens värderingar och intressen medförande att rätt saker görs och görs rätt.

Målgrupp:

UGL är en obligatorisk kurs i utbildningen till officer. Utanför Försvarsmakten riktar sig UGL till personer på alla nivåer inom verksamheter och organisationer. Du kan vara verksam inom privata näringsliv, kommun, landsting, skola eller annan organisation.

Innehåll:

UGL bygger, övergripande, på Susan Wheelans modell för grupputveckling (IMGD) och Will Schutz´ FIRO-teori. Modellen är forskningsmässigt säkerställd och prövad i organisationer av skiftande karaktär och verksamheter. Den är acceperad som ett väl fungerande medel för att få individer att fungera tillsammans i harmoni och effektivitet. Kursen är upplevelsebaserad, (David Kolb, erfarenhetsbaserat lärande) där praktiska övningar varvas med teori- och faktaavsnitt som berör grupp- och individutveckling och ledarskap. Utvecklingsmål för kursdeltagaren är att bli effektivare som ledare och gruppmedlem, vilket är det övergripande målet och innehåller:

 • Personlig utveckling
 • Personlig utveckling
 • Urskilja stadier i en individs/grupps mognad/utveckling
 • Kunna kommunicera direkt och klart
 • Förstå behovet av ledarskap
 • Få erfarenhet av olika former av lärande enskilt och i grupp
 • Få erfarenhet av konflikt och verktyg för konflithantering
 • Ökad självkännedom
 • Ökad effektivitet som gruppmedlem och ledare
 • Kunna ta och ge feedback
 • Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för sin roll i dessa

Moment som kursen UGL behandlar kan tolkas enligt nedan:

Social kompetens: relaterande kompetens, mångfaldskompetens, kunna ”ta folk”

Stresshanteringsförmåga: förståelse för stressens inverkan på individ och grupp samt resultat

Livsåskådningsrelaterade: värdegrund, värderingar

Gruppen: gruppdynamik, gruppens utveckling, gruppens upplösning beskrivs enligt Susan A Wheelans modell för grupputveckling, IMGD.

Individen: individens behov i dessa steg beskrivs med hjälp av Will Schutz´ FIRO-teori.

Historia/Kultur: organisationens inverkan på gruppen

Ledarskap: ett generellt perspektiv och var ledaren/chefen bör lägga fokus på i relation till underlydande och överordnade enligt Susan A Wheelans modell för ledarbeteende i avsikt att utveckla medarbetare och grupp/organisation mot effektivt arbete.

Chefskap: ett generellt perspektiv och var chefen bör lägga fokus i relation till kvalitativa och kvantitativa mål

Ledarskap/Chefskap: distinktionen mellan dessa två roller beskrivs i kursen UGL.

 

I kursen UGL läggs fokus på det sociala/mellanmänskliga, vilket också är i harmoni med utvecklingsmålen.

På min hemsida, www.uglutb.se framgår kvarvarande kurstillfälle 2017, v 42.

Under 2018 är två tillfällen inplanerade. De exakta tiderna är ännu ej fastställda, men kommer att framgå under september i år. Jag har valt Hotell Billingenhus, www.billingehus.se, i Skövde som kursplats.

Väl mött i en givande kurs! Mats Bergström, kursarrangör och handledare